A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG VĂN ĐÁNH GIÁ HS LỚP 1

Để triển khai thực hiện qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giáo viên chỉ nhận xét, không chấm điểm học sinh đối với lớp 1, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện việc đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 1 như sau:

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1096 /SGDĐT-GDTH

         Khánh Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2013

V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả học tập học sinh lóp 1

 

 

                     Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

 

 

1. Triển khai qui định trên đến tất cả các cán bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học được biết, đặc biệt là giáo viên lớp 1 để thực hiện nghiêm túc. Giáo viên cần tăng cường đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, trong đó chú trọng nhận xét cụ thể của giáo viên về sự tiến bộ của học sinh hoặc những điểm học sinh cần cố gắng để có kế hoạch động viên, giúp đỡ học sinh kịp thời. Giáo viên tuyệt đối không có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ nào.

2. Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh được biết qui định của ngành giáo dục và đào tạo để gia đình phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

3. Tiếp tục thực hiện đánh giá bằng nhận xét đối với các môn : Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục. Không xếp loại học lực môn cuối học kì I, chỉ xếp loại học lực môn vào cuối năm học.

4. Đối với hai môn Toán và Tiếng Việt :

- Đánh giá thường xuyên : thực hiện bằng nhận xét, giáo viên chỉ ghi lời nhận xét về kiến thức, kĩ năng đạt được, chưa đạt được khi chấm bài của học sinh, qua đó giáo viên có kế hoạch giúp đỡ học sinh những nội dung chưa đạt, đồng thời cha mẹ học sinh cũng có thể hỗ trợ, phối hợp với nhà trường nâng cao kết quả học tập của trẻ.

- Đánh giá định kì :

+ Cuối học kì 1 : nhà trường ra đề kiểm tra định kì chung, giáo viên chỉ đánh giá bằng nhận xét, không cho điểm. Giáo viên cần đánh giá những nội dung kiến thức, kĩ năng đã đạt được, chú trọng ghi chi tiết những nội dung kiến thức, kĩ năng chưa đạt được để có kế hoạch giúp đỡ học sinh trong học kì 2.

- Cuối năm học :  Sở ra đề kiểm tra chung, đánh giá và cho điểm theo thang điểm 10, xếp loại học lực môn theo qui định của Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT.

5. Thực hiện đánh giá hạnh kiểm bằng nhận xét theo nội dung đã hướng dẫn trong Sổ theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 1, không xếp loại hạnh kiểm cuối học kì I, chỉ xếp loại hạnh kiểm cuối năm học.

6. Cuối năm học, căn cứ kết quả đánh giá xếp loại học lực môn các môn học và hạnh kiểm, tiến hành xếp loại giáo dục, xét lên lớp và khen thưởng theo qui định của Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT.

7. Việc sử dụng Sổ theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 1:

a) Đối với các môn Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Thủ công, Mĩ thuật: vẫn thực hiện đánh giá bằng nhận xét bình thường, không xếp loại học lực môn học kì I, chỉ xếp loại học lực môn cuối năm học.

b) Đối với các môn Tiếng Việt, Toán :

- Giáo viên sử dụng từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư để ghi nhận xét ngắn gọn về kết quả học tập từng tháng (Đạt (A), Chưa đạt (B)) trong học kì 1 hai môn Toán, Tiếng Việt tương ứng với từng dòng của học sinh.

- Giáo viên sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ chín để ghi nhận xét ngắn gọn về kết quả học tập từng tháng trong học kì 2 hai môn Toán, Tiếng Việt tương ứng với từng dòng của học sinh.

- Cột điểm kiểm tra định kì cuối học 1 : ghi nhận xét ngắn gọn bài kiểm tra định kì cuối học kì I.

- Cột xếp loại kiểm tra định kì cuối học 1 để trống.

8. Việc ghi học bạ:

- Không ghi kết quả học tập học kì I, chi ghi kết quả học tập cuối năm học.

- Ghi kết quả học tập cuối năm học, xếp loại giáo dục và danh hiệu khen thưởng theo qui định của Thông tư 32/2009/TT-BGDDT.

9. Đối với học sinh lớp 1 học tiếng Pháp của 3 trường tiểu học thuộc thành phố Nha Trang thực hiện đánh giá, xếp loại theo hướng dẫn của “Chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp” .

 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện tăng cường đánh giá bằng nhận xét đối với học sinh lớp 1. Trong quá trình triển khai, nếu có gì khó khăn, vướng mắc xin báo về Sở (Phòng GD Tiểu học) để được hướng dẫn bổ sung./.    

 

Nơi nhận:                                                                             KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

- Vụ GD Tiểu học; (báo cáo)

- Website Sở;                                                                         (đã kí)

- Lưu: VT, GDTH.

                                                                                                 Hoàng Thị Lý


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan