15/01/14  Tin nghành GD Cam Lâm  401
Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp (gọi tắt là giáo viên chủ nhiệm) giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là hội thi) quy định: nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham dự hội thi, các ban ...
 15/01/14  Tin nghành GD Cam Lâm  272
Để triển khai thực hiện qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giáo viên chỉ nhận xét, không chấm điểm học sinh đối với lớp 1, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện việc đánh ...