NÓI KHÔNG VỚI TIN GIẢ VỀ COVID-19

Mời CB,GV,NV và PHHS, HS cùng xem video.